Privacy

1. Algemeen

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die de identiteit van de gebruiker onthullen of kunnen onthullen. Wij houden ons aan het beginsel van het vermijden van gegevens. Voor zover mogelijk, zien wij af van het verzamelen van persoonsgegevens.

1.2 Behandeling van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om het contract op te stellen, de inhoud ervan te bepalen, de contractuele relatie uit te voeren of te verwerken (art. 6 I S. 1 b DSGVO). Bovendien worden persoonsgegevens alleen verwerkt als wij uw toestemming daarvoor hebben gekregen (art. 6 I S. 1 a DSGVO). Zij zullen in beginsel niet aan derden worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens zullen alleen binnen de EU worden verwerkt, tenzij hieronder anders is aangegeven.

1.3 Gebruiksgegevens
Bij een bezoek aan de website wordt algemene technische informatie verzameld. Dit is het gebruikte IP-adres, het tijdstip, de duur van het bezoek, het browsertype en, indien van toepassing, de pagina van herkomst. Deze gebruiksgegevens worden om technische redenen in een logbestand geregistreerd en kunnen worden gebruikt en opgeslagen met het oog op een statistische evaluatie van deze website. Deze gebruiksgegevens zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens.

1.4 Duur van de opslag
Wij bewaren uw persoonsgegevens na het einde van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, slechts zolang dit wettelijk (met name fiscaal) vereist is.

2. Uw rechten

2.1 Informatie
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken en, indien dit het geval is, hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de nadere informatie als bedoeld in artikel 15 van de GDPR.

2.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten corrigeren en kunt verzoeken om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen overeenkomstig artikel 16 van de GDPR.

2.3 Recht op wissing
U hebt het recht te eisen dat wij de u betreffende persoonsgegevens onverwijld wissen. Wij zijn verplicht deze onverwijld te wissen, in het bijzonder wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

• Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
• U trekt uw toestemming waarop de verwerking van uw gegevens was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
• Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het recht op wissing bestaat niet voor zover uw persoonsgegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze rechtsvorderingen.

2.4 Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien

• u betwist de juistheid van de gegevens en daarom controleren wij de juistheid,
• de verwerking is onwettig en u weigert de verwijdering en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik
• wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen,
• u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

2.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen, mits de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst en de verwerking door ons geschiedt met behulp van geautomatiseerde processen.

2.6 Herroepingsrecht
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

2.7 Algemeen en recht van beroep
De uitoefening van uw bovengenoemde rechten is voor u in beginsel kosteloos. In geval van klachten hebt u het recht u rechtstreeks te wenden tot de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, de nationale commissaris voor gegevensbescherming.

3. Gegevensbeveiliging

3.1 Gegevensbeveiliging
Alle gegevens op onze website worden door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding.

3.2 Sessies en cookies
Voor de werking van de website kunnen wij gebruik maken van cookies of server-side sessies waarin gegevens kunnen worden opgeslagen. Cookies zijn bestanden die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen om bij een volgend bezoek aan de website deze computer automatisch te herkennen en zo het gebruik van de website aan u aan te passen. Sommige van de gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist. Dit zijn zogenaamde sessiecookies. Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het mogelijk de browser te herkennen wanneer u onze website op een later tijdstip bezoekt (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de toegang van cookies via de cookie-instellingen. Wij wijzen u erop dat u sommige functies van deze website mogelijk niet kunt gebruiken als cookies zijn uitgeschakeld. Wij zorgen ervoor dat er geen persoonsgegevens uit sessies of via cookies worden gehaald en dat cookies alleen worden gebruikt als dit technisch noodzakelijk is voor de website. Uit de afweging blijkt dus dat er van uw kant geen sprake is van dwingende belangen (art. 6 I S. 1 f DSGVO).

4. nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of door u afzonderlijk verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door ons een bericht te sturen via de contactmogelijkheden in het impressum of via de link die hiertoe in de nieuwsbrief is opgenomen.

5. Commentaren
Als u de commentaarfunctie op onze website gebruikt, worden naast deze commentaren ook het tijdstip van aanmaak, het door u gekozen pseudoniem en tijdelijk uw IP-adres opgeslagen. Dit wordt gedaan zodat wij onze rechten kunnen beschermen in geval van illegale inhoud.

6 Diensten van derden

6.1 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, geëxploiteerd door Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) en verzamelt en bewaart gegevens via deze webanalysedienst, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. De aldus opgestelde gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers te evalueren, teneinde het op deze website gepresenteerde aanbod naar behoefte vorm te geven en te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De onder een pseudoniem bijgehouden gebruiksprofielen zullen evenmin met persoonsgegevens van de gebruiker worden samengevoegd zonder de uitdrukkelijke en afzonderlijk verklaarde toestemming van de gebruiker. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
U kunt het privacybeleid van Google bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij willen erop wijzen dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “anonymizeIp” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te waarborgen (zogenaamde IP-masking).

6.2 Google Tag Manager
Deze website maakt ook gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. Deze Google tool implementeert alleen tags. Er worden geen cookies gebruikt en geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tag Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

6.3 Links naar de sociale medias
Wij hebben onze eigen sociale-mediapagina’s met de aanbieders van derden, die via links op deze website kunnen worden bereikt. Door de links te gebruiken, komt u op de respectievelijke websites van de derde aanbieders (bijv. Facebook, Twitter, Google+). Zodra u de pagina van de derde aanbieder hebt opgeroepen, bevindt u zich in het verantwoordelijkheidsgebied van de betreffende derde aanbieder, zodat ook hun privacybeleid of hun verklaringen over het gebruik van gegevens van toepassing zijn. Wij hebben hierop geen invloed, maar raden aan om vóór het gebruik van een overeenkomstige link uit te loggen bij de betreffende derde aanbieder, om onnodige gegevensoverdracht te vermijden, zodat er geen gebruiksprofielen kunnen worden aangemaakt door de derde aanbieder door het loutere gebruik van de link.

6.4 Gebruik van Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps, een kaartendienst van Google, geëxploiteerd door Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Bij het gebruik van Google Maps worden ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de websites verzameld, verwerkt en gebruikt. De klant kan het privacybeleid van Google bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. De klant kan de aanvullende gebruiksinformatie voor Google Maps bekijken op http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

6.5 Google Web Fonts
Wij gebruiken ook zogenaamde webfonts van Google om een uniform lettertype op onze website te kunnen weergeven. Deze worden automatisch opgeslagen in het cachegeheugen van uw browser wanneer u een van onze pagina’s oproept, om de gewenste weergave mogelijk te maken. Als uw browser de gebruikte weblettertypen niet ondersteunt, kan een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt. In dit geval worden geen belangen van de gebruiker geschaad die zwaarder wegen dan deze technische noodzaak (art. 6 I S. 1 f DSGVO). U kunt het privacybeleid van Google hier bekijken: https://www.google.com/policies/privacy/Weitere Informatie over Google Web Fonts kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq.

7.contact opnemen
Om contact met ons op te nemen in verband met gegevensbescherming, kunt u gebruik maken van de volgende contactmogelijkheden. Verantwoordelijke persoon in de zin van de DSGVO:

Udo & Daniela Carl
Carlo-Schmid-Straße 100
40595 Düsseldorf
E-Mail: fewocarl@gmail.com

Meer informatie